موفقیت مداوم صنعت هولوگرافی با وجود چالش های جهانی