نوعی از نظرسنجی جدید ، کیس های هولوگرافی را تقویت می کند!!