هولوگرام های نقش برگردان (کنسل باطل شد)

در این نوع از هولوگرام پس از کنده شدن هولوگرام از روی سطح کلماتي مانند “VOID” و یا “Canceled” “باطل شد” برجای میماند که نشان دهنده کنده شدن هولوگرام و باطل شدن آن میباشد.

هولوگرام نقش برگردان

هولوگرام نقش برگردان

در حالت عادی و یا دارای حساسیت هنگام کنده شدن هولوگرام تنها لایه پلاستیکی رویه هولوگرام جدا شده و قسمت چاپ شده بر روی سطح باقی میماند که نمیتوان آن را برداشت و کل هولوگرام اصطلاحا تخریب میشود. هرکدام از این حالتها را بنا بر نوع استفاده میتوان انتخاب نمود.

هولوگرام تخريب شونده

هولوگرام تخريب شونده

دوباره چک کنید!

بار کد هولوگرام

در این حالت با تعبیه کردن کادر سفیدی در داخل هولوگرام امکان درج بار کد …