هات استامپ پیوسته

هولوگرام هات استمپ
هولوگرام تکرار شونده

هات استامپ پیوسته

در حالت عادی هیچگونه چسبندگی ندارد و فقط با اعمال حرارت به فیلم هولوگرام، چسب فعال می‌شود.
طرح هولوگرام به روی سطح موردنظر منتقل می‌شود که در این حالت، هولوگرام تحت هیچ شرایطی قابل جداسازی از سطح نمی‌باشد. در حالت معمول طرح هولوگرام به صورت پیوسته و یک تکه بر روی فیلم خام چاپ می‌شود که از این نوع فیلم برای دستگاههای هات استامپ دستی (طلاکوب) یا طرحهایی که دارای کادری مشخص نیستند، استفاده می‌شود.

دوباره چک کنید!

بار کد هولوگرام

در این حالت با تعبیه کردن کادر سفیدی در داخل هولوگرام امکان درج بار کد …