هولوگرام سریال دار

به منظور عملیات پیگیری هولوگرام های ارسالی امکان چاپ شماره سریال بر روی هولوگرام به دو شکل چاپی و لیزری وجود دارد. معمولا در تیراژهای پایین از سریالهای لیزری و در تیراژهای بالا به دلیل سرعت بیشتر از سریال های چاپی استفاده میگردد.

شماره سریال چاپی که به صورت اعداد، ترکیبی از اعداد حروف به صورت سریال و یا شماره های رندوم بر روی هولوگرام چاپ میگردد.

شماره سریال چاپی


شماره سریال لیزری
که سریالها با استفاده از لیزر بر روی هولوگرام حک میشوند. در این روش نیز همانند روش چاپی امکان حک سریالهای عددی و یا ترکیبی از اعداد و حروف وجود دارد.

شماره سریال لیزری

شماره سریال لیزری

دوباره چک کنید!

بار کد هولوگرام

در این حالت با تعبیه کردن کادر سفیدی در داخل هولوگرام امکان درج بار کد …